W czasach, w których otaczani jesteśmy wizerunkiem idealnych ludzi (w tym głównie w szeroko ujmowanych mediach społecznościowych) ciężko pozbyć się presji pogoni za pięknym i jędrnym ciałem. Szczególnie kobiety narażone są na ciągłe dążenie do doskonałości jakkolwiek by ją definiować. Skutkiem powyższego jest powstawanie nowatorskich metod pozwalających na szybsze osiągnięcie założonych (czy też narzuconych) celów. Jedną z takich metod było stosowane przez lekarzy różnych specjalności preparatu Aquafilling (lub Los Deline) celem powiększania piersi czy też innych części ciała jak np. pośladki.

Małoinwazyjna metoda podania Aquafilling

Metoda ta polegała na wstrzyknięciu preparatu pod skórę za pomocą igieł co wiązać się miało z jego małą inwazyjnością (w tym brakiem pozostawienia blizn co ma miejsce przy tradycyjnym powiększaniu piersi przy pomocy implantów). Producent, a także pośrednio lekarze, którzy oferowali powyższą metodę swoim pacjentom, zapewniali o bezpieczeństwie jej stosowania. W skład preparatu w zdecydowanej większości wchodzi bowiem sól fizjologiczna (98% składu), która ma być całkowicie niegroźna dla organizmu. Nikt jednak – w tym przede wszystkim lekarze, którzy decydowali się na powiększanie piersi tą metodą – nie przestrzegał przed pozostałym składnikiem preparatu tj. poliamidem (stanowiącym jedynie 2% składu). I właśnie ten – zdawać by się mogło – niewielki procent składu preparatu wywołał lawinę negatywnych konsekwencji dla zdrowia pacjentów decydujących się na powiększanie piersi czy też pośladków preparatem Aquafilling.

Skutki uboczne stosowania preparatu Aquafilling

Poliamid to substancja, która trwale łączy się z tkanką ludzką w związku z czym niemożliwym jest jej odseparowanie od ciała pacjenta. Producent zapewniał zaś, iż zabieg preparatem Aquafilling będzie miał jedynie okresowy charakter (preparat po około 5 latach miał ulec całkowitemu wchłonięciu). Nadto, zastosowanie przedmiotowego żelu powoduje powstawanie wielu innych, bardzo groźnych konsekwencji dla pacjenta tj.: stanów zapalnych, infekcji, deformacji, migracji żelu, zmian martwiczych, niemożliwości karmienia piersią, sepsy a nawet śmierci. Co istotne przed podjęciem decyzji przez pacjentów o zastosowaniu powyższej metody, nie byli oni informowani o możliwości występowania takich skutków ubocznych. Dopiero bowiem w 2019r. zaczęły pojawiać się doniesienia medialne o przedmiotowych skutkach. Nadto, w związku z wieloma skargami i zgłoszeniami polskich pacjentek na występujące skutki w dniu 27 stycznia 2020r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję o wycofaniu z obrotu preparatu. Następnie w maju 2020r. został wycofany z obrotu także preparat o nazwie Los Deline (który pojawił się w miejsce preparatu Aquafilling).

Naruszenie praw pacjenta w związku ze stosowaniem preparatu Aquafilling

W wyniku stosowania przedmiotowej metody przez lekarzy dochodziło do naruszenia wielu praw pacjentów w tym między innymi prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 06 listopada 200r8. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dalej: u.p.p.) czy też prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością zgodnie z art. 8 u.p.p. Nadto, zgodnie z przepisami powyższej ustawy pacjent ma prawo do podjęcia świadomej decyzji co do tego czy poddać się określonym świadczeniom zdrowotnym czy też nie. Dlatego informacja udzielona pacjentowi na temat konkretnego zabiegu musi być szeroka i szczegółowa. W przeciwnym wypadku pacjent nie ma możliwości wyrażenia świadomej zgody zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta.

Roszczenia pacjenta

W wyniku naruszenia praw pacjenta, w tym naruszenia praw wskazanych w akapicie wyżej, pacjent może domagać się między innymi zapłaty zadośćuczynienia. Nadto, pacjent może domagać się także zapłaty zadośćuczynienia czy też odszkodowania na zasadach ogólnych tj. w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Nasza Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem pokrzywdzonych pacjentek i pacjentów w sprawach związanych z poddaniem się przedmiotowemu zabiegowi. Co istotne, nawet jeśli do dnia dzisiejszego nie ujawniły się żadne skutki uboczne związane z zabiegiem, możliwym jest domaganie się zadośćuczynienia chociażby w związku z brakiem możliwości podjęcia świadomej decyzji o poddaniu się zabiegowi. Jeśli poddałaś lub poddałeś się zabiegowi z wykorzystaniem preparatu Aquafilling lub Los Deline serdecznie zapraszamy na konsultacje i omówienie możliwości wystąpienia z przysługującymi Ci roszczeniami. Jeśli nie posiadasz dokumentacji medycznej potwierdzającej poddanie się zabiegowi – pomożemy Ci ją uzyskać, a następnie przeanalizować celem ustalenia czy również w Twoim przypadku doszło do naruszenia prawa.