Rozwód orzeka Sąd Okręgowy (co do zasady położony według ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków), aby stało się to możliwe musi nastąpić pomiędzy małżonkami zupełny i trwały rozkład pożycia. Przesłanką negatywna orzeczenia rozwodu jest sytuacja, w której na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Na czym polega rozwód z orzeczeniem o winie

Orzeczenie Sądu o winie w sprawach rozwodowych jest obligatoryjne, chyba, że oboje małżonkowie wnoszą o zaniechanie orzekania o winie. Zgodny wniosek małżonków wywołuje takie skutki, jak gdyby żaden z nich winy nie ponosił. Sąd może orzec, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia, że jedno z małżonków jest winne rozkładu pożycia, lub że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia. Zawarty w pozwie lub odpowiedzi na pozew wniosek o orzeczenie o winie polega na żądaniu ustalenia przez Sąd winy małżonka za rozpad związku małżeńskiego. Taki wniosek musi być poparty dowodami np. świadczącymi o braku zachowania wierności małżeńskiej, o nagannym postepowaniu przez małżonka.

Rozwód z orzeczeniem o winie a dzieci

Wpływ orzekania o winie na kwestie związane z dziećmi w każdym stanie faktycznym jest inny. Nie istnieje zasada wedle, której konsekwencją orzeczenia o winie jest pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub też ustalenie miejsca pobytu dziecka przy wyłącznie niewinnym małżonku. Jeżeli orzeczenie o winie związane jest z uzależnieniem małżonka od alkoholu, środków odurzających, hazardu to może mieć to bezpośredni wpływ na aspekty związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi przez taką osobę. Orzeczenie Sądu w sprawie o rozwód dotyczące dzieci wydane jest z uwzględnieniem ich dobra oraz postaw i cech obojga rodziców.

Podział majątku przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Podział majątku możliwy jest w sprawach o rozwód – Sąd Okręgowy, orzekając w sprawie o rozwód dokonuje podziału majątku wspólnego na zgodny wniosek małżonków. Często w sytuacji wniosku o orzekanie o winie nie występuje zgodny wniosek stron o podział majątku, wobec czego orzeczenie podziału majątku w sprawach rozwodowych w praktyce jest bardzo rzadko spotykane.

Podział majątku możliwy jest przed orzeczeniem rozwodu, w trakcie sprawy rozwodowej lub też po orzeczeniu rozwodu (nawet wiele lat po rozwiązaniu małżeństwa). Niezbędne dla dokonania podziału majątku jest zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej, ustanawiającej ustrój rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami tzw. intercyzy lub prawomocny wyrok Sądu Okręgowego orzekającego rozwód, który powoduje obligatoryjnie ustanie wspólności majątkowej.

Sprawy o podział majątku prowadzone są przed Sadami Rejonowymi.

Jak długo trwa sprawa sądowa dotycząca rozwodu z orzekaniem o winie?

Czas trwania postepowania rozwodowego z orzeczeniem o winie zależy od wielu czynników – ilości dowodów, w szczególności świadków, o których przesłuchanie strony wnoszą. Sąd w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie na wniosek stron może skierować strony do mediacji, aby w sposób ugodowy rozwiązać pewne kwestie konfliktu pomiędzy małżonkami (np. miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem, władze rodzicielską, alimenty). Podczas mediacji strony mogę występować również z pełnomocnikami, co pomaga w zawarciu porozumienia.

Na pierwszą rozprawę w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku obecnie czas oczekiwania wynosi około kilku miesięcy, kolejne rozprawy wyznaczane są w zależności od możliwości czasowych Sędziego, który orzeka w sprawie.

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie

Konsekwencją orzeczenia o winie jest możliwość dochodzenia przez małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (brak orzeczenia o winie lub wina orzeczona wobec obojga małżonków) i znajduje się w niedostatku alimentów w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym małżonka uznanego za winnego.

Ponadto w przypadku orzeczenia winy wyłącznie jednego z małżonków małżonek niewinny może dochodzić alimentów, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej tej osoby.

Rozwód z orzeczeniem o winie – plusy i minusy

Powodem, dla którego małżonek wnosi o orzekanie o winie przy rozwodzie często jest uzyskanie orzeczenia Sądu, w którym wskazane zostaje, że to drugi małżonek jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego (np. w przypadku dopuszczenia się zdrady) oraz możliwość dochodzenia alimentów. Niewątpliwym mankamentem orzeczenia o winie jest czas trwania postepowania przed Sądem (najczęściej kilka a nawet kilkanaście rozpraw w zależności od zawiłości sprawy), chyba że już na pierwszej rozprawie małżonek, którego wniosek o orzeczenie o winie dotyczy przyzna swoją winę i nie będzie konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego w tym zakresie poprzez przesłuchanie świadków.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Małgorzata Grigorjew specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności sprawami o rozwód i jest w stanie pomóc przy sporządzeniu projektu pozwu o rozwód wraz z wnioskiem o orzekanie o winie lub bez orzekania o winie, a także innych pism procesowych w trakcie sprawy o rozwód oraz apelacji od wyroku Sądu Okręgowego orzekającego rozwód.

Pani Mecenas udziela porad prawnych podczas osobistych spotkań w kancelarii oraz reprezentuje klientów przed Sądami wszystkich instancji  również w sprawach o rozwód, a także w sprawach o alimenty na rzecz dzieci oraz byłych małżonków ponadto w sprawach o podział majątku.