Wpisy

Zobowiązanie męża do zapłaty alimentów na (byłą) żonę możliwe jest przez Sąd Okręgowy w wyroku rozwodowym lub też po rozwiązaniu małżeństwa przez Sąd Rejonowy. Aby była żona lub też były mąż mogli uzyskać alimenty istotna jest ocena ich sytuacji majątkowej po rozwiązaniu małżeństwa.

Alimenty na żonę w trakcie małżeństwa i w separacji (bez rozwodu)

Podczas trwania małżeństwa można domagać się zabezpieczenia potrzeb rodziny lub też alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Zabezpieczenie potrzeb rodziny to zobowiązanie jednego z małżonków do przekazywania określonej kwoty odpowiadającej usprawiedliwionym potrzebom rodziny (najczęściej zony oraz małoletnich dzieci) oraz możliwości zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Przepisy dotyczące alimentów po orzeczeniu przez Sąd separacji są tożsame do przepisów dotyczących alimentów po orzeczeniu rozwodu.

Separacja faktyczna nie powstała na skutek orzeczenia Sądu uprawnia jedynie do dochodzenia przez małżonka zabezpieczenia potrzeb rodziny lub też alimentów na rzecz małoletnich dzieci.

Alimenty na byłą żonę (po rozwodzie) w przypadku orzeczenia o winie męża

Żona może wnosić o orzeczenie alimentów od męża po rozwodzie już w treści pozwu o rozwód, jeżeli orzeczenie rozwodu pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej żony.

Alimenty na byłą żonę (po rozwodzie) w przypadku braku orzeczenia o winie którejkolwiek ze stron lub w przypadku winy obu stron

Małżonkowie mogą domagać się alimentów od drugiego, jeżeli któreś z nich znalazło się w niedostatku.

Ile wynoszą alimenty na żonę i jak długo trwają

Wysokość alimentów na byłą żonę zależy od usprawiedliwionych potrzeb żony oraz możliwości zarobkowych i majątkowych męża. Alimenty stanowią zobowiązanie do momentu zawarcia przez małżonka otrzymującego alimenty nowego małżeństwa, lub też przy braku orzekania o winie lub orzeczeniu winy oby małżonków, wygasają z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że Sąd przedłuży ten okres z uwagi na wyjątkowe okoliczności (np. zły stan zdrowia uprawnionego do otrzymywania alimentów).

Dożywotnie alimenty na żonę

W przypadku orzeczenia wyłącznej winy męża i braku zawarcia przez żonę nowego związku małżeńskiego orzeczone alimenty (w wyroku rozwodowym lub też w wyroku Sądu Rejonowego w odrębnej sprawie o alimenty) mogą być wypłacane dożywotnio.

Jak obniżyć alimenty na żonę

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb żony, ale również od możliwości zarobkowych i majątkowych męża, na które wpływ ma np. zawarcie nowego małżeństwa, małoletnie dzieci, stan zdrowia, możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Aby domagać się obniżenia alimentów należy złożyć do Sądu pozew o obniżenie alimentów wraz ze wszystkimi dowodami wskazującymi na zmianę sytuacji zobowiązanego do zapłaty alimentów.

Często pada pytanie „jak unikać płacenia alimentów na byłą żonę?”

Niestety nie można jednoznacznie wskazać odpowiedzi na powyższe pytanie. Alimenty to świadczenie mające na celu zaspokoić usprawiedliwione potrzeby danej osoby, jeżeli są one zaspakajane przez nią samą (była żona osiąga dochody) istnieje możliwość żądania uchylenia  lub zmiany wysokości obowiązku alimentacyjnego.

Jak znieść alimenty na byłą żonę

Niezbędne jest zebranie dowodów świadczących o braku możliwości, w dalszym ciągu, do płacenia alimentów na rzecz byłej żony oraz wystąpienie z pozwem do Sądu – żądanie uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Małgorzata Grigorjew specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności sprawami o rozwód i jest w stanie pomóc przy sporządzeniu projektu pozwu o rozwód wraz z wnioskiem o orzekanie o winie lub bez orzekania o winie, a także innych pism procesowych w trakcie sprawy o rozwód oraz apelacji od wyroku Sądu Okręgowego orzekającego rozwód.

Pani Mecenas udziela porad prawnych podczas osobistych spotkań w kancelarii oraz reprezentuje klientów przed Sądami wszystkich instancji  również w sprawach o rozwód, a także w sprawach o alimenty na rzecz dzieci oraz byłych małżonków ponadto w sprawach o podział majątku.

Kto jest zobowiązany do zapłaty świadczeń alimentacyjnych?

Alimenty są najczęściej świadczeniem na rzecz małoletnich dzieci, ale także na rzecz już pełnoletnich, dorosłych dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać – kontynuują naukę (do 26-go roku życia). Zobowiązani są rodzice dziecka. Zaspokojenie potrzeb dzieci odbywa się przez osobiste starania, ale także przez świadczenie pieniężne.

Wiele osób mylnie uważa, że skoro rodzic nie korzysta z prawa do odbywania kontaktów z dzieckiem (nie utrzymuje  żadnych kontaktów z dzieckiem, nie interesuje się dzieckiem) to nie jest on zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, nie jest to zgodne z prawdą.

Należy wskazać, że sprawy dotyczące alimentów, kontaktów a także władzy rodzicielskiej są od siebie odrębne. Alimenty na rzecz małoletnich dzieci uiszczane są „do rąk” (czyli najczęściej na rachunek bankowy) rodzica, z którym zamieszkują (może być to formalnie ustalone przed Sądem – postępowanie o ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka wraz z wnioskiem o zabezpieczenie – aby dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć taki wniosek zapraszamy do kontaktu z Kancelarią).

Jak napisać wniosek lub pozew o alimenty? Co powinien zawierać? Jak odpowiedzieć na pozew o alimenty?

Pozew o alimenty powinien zawierać dowody uzasadniające wysokość żądanych alimentów. Jakie to powinny być dowody? Najlepiej jeżeli rodzic dysponuje fakturami imiennymi (na dziecko) oraz potwierdzeniami zapłaty za wszelkie koszty ponoszone w ścisłym związku z utrzymaniem dziecka, a także związane z utrzymaniem części mieszkania, w którym mieszkają. Brak przedstawienia dowodów na wysokość ponoszonych kosztów będzie skutkował przyjęciem przez Sąd kosztów utrzymania dziecka zgodnie z doświadczeniem życiowym.

Zlecając Kancelarii prowadzenie sprawy o dochodzenie alimentów (w takim przypadku klient występuje jako strona powodowa) dokładamy należytych starań, aby załączone do pozwu dokumenty, oświadczenia, wydruki i faktury udowadniały w pełni wysokość dochodzonych alimentów. W sytuacji odwrotnej tj. odpowiedzi na pozew o alimenty, gdy klient występuje jako strona pozwana dokonujemy weryfikacji dokumentów i dowodów przedstawionych przez stronę dochodzącą alimentów.

Jaka jest wysokość alimentów? Jak napisać wniosek o obniżenie alimentów? Jak podwyższyć alimenty?

Zgodnie z treścią art. 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, wysokość alimentów zależy zawsze od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Należy jednak mieć na uwadze, że np. brak pracy w zawodzie, w którym strona posiada wykształcenie nie jest wystarczającą przyczyną, aby wnosić o oddalenie  powództwa alimentacyjnego, jeżeli istnieje możliwość zatrudnienia w jakimkolwiek innym zawodzie niż ten, który odpowiada kompetencjom zobowiązanego do alimentów. Przy ocenie, czy i w jakim rozmiarze, dana osoba może zostać obciążona obowiązkiem alimentacyjnym, istotna jest nie tyle jej aktualna sytuacja majątkowa i zarobkowa, lecz właśnie to, jaka ta sytuacja mogłaby być, gdyby wykorzystano wszelkie sposoby na osiągnięcie możliwie wysokiego pułapu zarobków i posiadanego majątku (orzeczenie SN z dnia 9 stycznia 1959 r., III CR 212/58, OSN 1960, nr 2, poz. 48).  Jeśli chodzi o obniżenie alimentów to należy udowodnić przed Sądem, że sytuacja strony zobowiązanej do płacenia alimentów uległa pogorszeniu lub sytuacja osoby otrzymującej alimenty znacznie się poprawiła lub jej potrzeby zmalały.  Przy podwyższeniu alimentów sprawa wygląda podobnie – należy wnieść do Sądu pismo, w którym trzeba przedstawić przyczyny, dla których podniesienie kwoty alimentów jest konieczne.

500plus a alimenty – wszystko co musisz wiedzieć

Świadczenie wychowawcze, potocznie nazywane 500plus, ma co do zasady stanowić wsparcie finansowe dla rodziców przy wychowywaniu dzieci, a jego celem jest m.in inwestycja w rozwój dziecka. Zgodnie z treścią art.135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływa świadczenie wychowawcze. Pobieranie tego świadczenia nie powinno być zatem podstawą do żądania obniżenia alimentów na dziecko.

Niepłacenie alimentów – jaka kara grozi za niepłacenie alimentów?

Zgodnie z art.209 Kodeksu Karnego przestępstwo tzw. niealimentacji popełnia ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego. Uchylanie się oznacza – w wielkim skrócie – celowe niepłacenie alimentów. Wysokość zaległości musi wynosić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych (z reguły są to 3 miesiące). Sprawca takiego przestępstwa podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Jak zabezpieczyć alimenty? Co należy zrobić?

Jednym ze sposobów uzyskania alimentów jest wniesienie do Sądu pozwu. Najlepiej w takim piśmie procesowym zawrzeć również wniosek o zabezpieczenie – w takim wypadku Sąd na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, wyda Postanowienie o zabezpieczeniu zobowiązując pozwanego do zapłaty określonej kwoty alimentów płatnych najczęściej do 10. dnia każdego miesiąca na czas trwania postępowania. Jeżeli nie uzyskamy zabezpieczenia lub uzyskamy zabezpieczenie powództwa w niewystarczającej kwocie należy wnieść do Sądu w terminie 7 dni od doręczenia Postanowienia wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia, a następnie po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia można wnieść zażalenie.

Alternatywnym sposobem uzyskania świadczeń alimentacyjnych jest postępowanie mediacyjne. Podczas spotkań z mediatorem można po odbyciu negocjacji stron dojść do porozumienia w kwestii kwoty alimentów. Ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu jej przez Sąd, będzie posiadała moc wyroku Sądu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości w sprawach alimentacyjnych zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod numerem 505 312 505 w celu umówienia spotkania lub ustalenia szczegółów dotyczących uzyskania porady telefonicznej.


Artykuł zamieszczony na stronie internetowej nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną jego zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny, nie może być uznany za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny tel. 505 312 505 w celu umówienia spotkania lub ustalenia szczegółów dotyczących uzyskania porady telefonicznej.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje. W razie zamiaru praktycznego zastosowania informacji zawartych w artykule prosimy skontaktować się z Kancelarią celem potwierdzenia aktualności zamieszczonych informacji oraz prawidłowego ich zrozumienia.

Autorem powyższego artykułu jest adwokat Małgorzata Grigorjew