Zasiedzenie nieruchomości jest to nabycie tzw. pierwotne na skutek upływu czasu. Osoba nie będąca właścicielem nieruchomości nabywa prawo przez to, że faktycznie włada nieruchomością w ciągu oznaczonego w przepisach czasu.

We wniosku o stwierdzenie zasiedzenia należy wskazać dowody potwierdzające okres władania nieruchomością jak właściciel (mogą to być potwierdzenia zapłaty podatku od nieruchomości, dane świadków, potwierdzenia przeprowadzenia remontów budynku) a także dane uczestników postępowania.

Zasiedzenie nieruchomości- działki, gruntu, budynku lub ruchomości – definicja

Możliwe jest nabycie przez zasiedzenie nieruchomości, służebności gruntowej, odrębnej własności lokalu, użytkowania wieczystego a także ruchomości.

Zasiedzenie ruchomości możliwe jest jedynie w dobrej wierze i wymaga upływu czasu –3 lat nieprzerwanego władania rzeczą jako posiadacz samoistny.

Zasiedzenie w złej wierze – przesłanki

  • posiadanie nieruchomości jako posiadacz samoistny
  • ciągłość posiadania
  • upływ czasu – 30 lat

Zasiedzenie w dobrej wierze – przesłanki

  • posiadanie nieruchomości jako posiadacz samoistny
  • ciągłość posiadania
  • upływ czasu 20 lat

Zasiedzenie nieruchomości a spadkobiercy – czy trzeba spłacać spadkobierców po nabyciu nieruchomości przez zasiedzenie?

Nabycie przez zasiedzenie nie jest nabyciem, którego skutkiem będzie spłata spadkobierców właściciela nieruchomości zasiadywanej. Nabycie własności przez zasiedzenie skutkuje utratą prawa własności przez dotychczasowego właściciela.

Spadkobiercy właściciela nieruchomości, która jest przedmiotem zasiedzenia mogą być uczestnikami w sprawie przed Sądem i wykazać, iż Wnioskodawca nie władał nieruchomością jako posiadacz samoistny w sposób nieprzerwany przez określony czas.

W jaki sposób uzyskać własność nieruchomości przez zasiedzenie?

Aby nabyć nieruchomość przez zasiedzenie należy wystąpić do Sądu z wnioskiem – przed Sądem Rejonowym rozpocznie się postępowanie nieprocesowe, w którym Sąd będzie badał, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki zasiedzenia. Wniosek do Sądu podlega opłacie sądowej – 2000 zł.

Czy zasiedzenie podlega opodatkowaniu?

Tak, po uzyskaniu prawomocnego Postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego z określonym dniem nabycie nieruchomości na skutek zasiedzenia należy udać się do Urzędu Skarbowego lub skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokata i wypełnić deklarację podatkową, w której zostanie wskazana wartość nieruchomości. Organ podatkowy na tej podstawie wyda decyzję ustalającą wysokość podatku, który należy uiścić.

Jak podważyć zasiedzenie?

Aby nie doszło do stwierdzenia przez Sąd zasiedzenia nieruchomości, która jest naszą własnością koniecznie jest przedstawienie dowodów na brak samoistnego posiadania nieruchomości przez osobę występującą do Sądu o stwierdzenie zasiedzenia a także brak wymaganego upływu czasu posiadania. Wszelkie dowody na władanie nieruchomością oraz wykonywanie praw i obowiązków właściciela (takich jak zapłata podatku od nieruchomości) uniemożliwią nabycie przez zasiedzenie naszej nieruchomości przez inną osobę.

Ile kosztuje sprawa o zasiedzenie u adwokata?

Wysokość wynagrodzenia adwokata za prowadzenie sprawy o zasiedzenie zależy od zawiłości sprawy, wartości nieruchomości, ilości uczestników w postępowaniu. Podczas porady prawnej po uzyskaniu informacji o sprawie adwokat podaje wysokość wynagrodzenia i sporządza projekt umowy prowadzenia sprawy. Praktykowane jest odrębne wynagrodzenie za postępowanie przed Sądem I instancji, a także przed Sądem II instancji oraz dodatkowe wynagrodzenie za rozprawę.

Ile trwa sprawa o zasiedzenie w sądzie?

Czas trwania sprawy o zasiedzenie w sądzie uzależniony jest od kilku czynników takich jak: ilość spraw w danym sądzie (właściwymi do rozpoznania spraw są sądy rejonowe), ilości uczestników postępowania oraz treści ich stanowisk, wniosków dowodowych, w szczególności wniosków o przesłuchanie świadków (co może spowodować konieczność wyznaczenia przez Sąd nawet kilku rozpraw), okresu oczekiwania na wydanie opinii przez biegłych (jeżeli wydanie opinii biegłych jest potrzebne w sprawie np. nabycia części nieruchomości).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań oraz potrzeby konsultacji serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Małgorzata Grigorjew zajmuje się sprawami dotyczącymi zasiedzenia i jest w stanie pomóc przy sporządzeniu projektów pism w sprawach sądowych.

Pani Mecenas udziela porad prawnych podczas osobistych spotkań w kancelarii oraz reprezentuje klientów przed Sądami wszystkich instancji również w sprawach o zasiedzenie.