Zobowiązanie męża do zapłaty alimentów na (byłą) żonę możliwe jest przez Sąd Okręgowy w wyroku rozwodowym lub też po rozwiązaniu małżeństwa przez Sąd Rejonowy. Aby była żona lub też były mąż mogli uzyskać alimenty istotna jest ocena ich sytuacji majątkowej po rozwiązaniu małżeństwa.

Alimenty na żonę w trakcie małżeństwa i w separacji (bez rozwodu)

Podczas trwania małżeństwa można domagać się zabezpieczenia potrzeb rodziny lub też alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Zabezpieczenie potrzeb rodziny to zobowiązanie jednego z małżonków do przekazywania określonej kwoty odpowiadającej usprawiedliwionym potrzebom rodziny (najczęściej zony oraz małoletnich dzieci) oraz możliwości zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Przepisy dotyczące alimentów po orzeczeniu przez Sąd separacji są tożsame do przepisów dotyczących alimentów po orzeczeniu rozwodu.

Separacja faktyczna nie powstała na skutek orzeczenia Sądu uprawnia jedynie do dochodzenia przez małżonka zabezpieczenia potrzeb rodziny lub też alimentów na rzecz małoletnich dzieci.

Alimenty na byłą żonę (po rozwodzie) w przypadku orzeczenia o winie męża

Żona może wnosić o orzeczenie alimentów od męża po rozwodzie już w treści pozwu o rozwód, jeżeli orzeczenie rozwodu pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej żony.

Alimenty na byłą żonę (po rozwodzie) w przypadku braku orzeczenia o winie którejkolwiek ze stron lub w przypadku winy obu stron

Małżonkowie mogą domagać się alimentów od drugiego, jeżeli któreś z nich znalazło się w niedostatku.

Ile wynoszą alimenty na żonę i jak długo trwają

Wysokość alimentów na byłą żonę zależy od usprawiedliwionych potrzeb żony oraz możliwości zarobkowych i majątkowych męża. Alimenty stanowią zobowiązanie do momentu zawarcia przez małżonka otrzymującego alimenty nowego małżeństwa, lub też przy braku orzekania o winie lub orzeczeniu winy oby małżonków, wygasają z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że Sąd przedłuży ten okres z uwagi na wyjątkowe okoliczności (np. zły stan zdrowia uprawnionego do otrzymywania alimentów).

Dożywotnie alimenty na żonę

W przypadku orzeczenia wyłącznej winy męża i braku zawarcia przez żonę nowego związku małżeńskiego orzeczone alimenty (w wyroku rozwodowym lub też w wyroku Sądu Rejonowego w odrębnej sprawie o alimenty) mogą być wypłacane dożywotnio.

Jak obniżyć alimenty na żonę

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb żony, ale również od możliwości zarobkowych i majątkowych męża, na które wpływ ma np. zawarcie nowego małżeństwa, małoletnie dzieci, stan zdrowia, możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Aby domagać się obniżenia alimentów należy złożyć do Sądu pozew o obniżenie alimentów wraz ze wszystkimi dowodami wskazującymi na zmianę sytuacji zobowiązanego do zapłaty alimentów.

Często pada pytanie „jak unikać płacenia alimentów na byłą żonę?”

Niestety nie można jednoznacznie wskazać odpowiedzi na powyższe pytanie. Alimenty to świadczenie mające na celu zaspokoić usprawiedliwione potrzeby danej osoby, jeżeli są one zaspakajane przez nią samą (była żona osiąga dochody) istnieje możliwość żądania uchylenia  lub zmiany wysokości obowiązku alimentacyjnego.

Jak znieść alimenty na byłą żonę

Niezbędne jest zebranie dowodów świadczących o braku możliwości, w dalszym ciągu, do płacenia alimentów na rzecz byłej żony oraz wystąpienie z pozwem do Sądu – żądanie uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Małgorzata Grigorjew specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności sprawami o rozwód i jest w stanie pomóc przy sporządzeniu projektu pozwu o rozwód wraz z wnioskiem o orzekanie o winie lub bez orzekania o winie, a także innych pism procesowych w trakcie sprawy o rozwód oraz apelacji od wyroku Sądu Okręgowego orzekającego rozwód.

Pani Mecenas udziela porad prawnych podczas osobistych spotkań w kancelarii oraz reprezentuje klientów przed Sądami wszystkich instancji  również w sprawach o rozwód, a także w sprawach o alimenty na rzecz dzieci oraz byłych małżonków ponadto w sprawach o podział majątku.