Dozór elektroniczny to potoczne określenie systemu wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym

Kto może i w jaki sposób ubiegać się o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Wiele osób w wyniki zaniedbań lub nieszczęśliwych zdarzeń po uzyskaniu wyroku orzekającego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania (tzw. zawiasy) lub też karę ograniczenia wolności w formie wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej  pracy (nazywana potocznie przez niektórych „godzinki” z uwagi na wymiar wykonywania tej kary – x godzin w miesiącu) bądź też karę grzywny, której nie są w stanie spłacić nawet po rozłożeniu przez Sąd na raty (po złożeniu wniosku o rozłożenie na raty jak napisać prawidłowo wniosek o rozłożenie na raty grzywny – informacje można uzyskać podczas porady prawnej w Kancelarii lub telefonicznie/ mailowo) podczas postępowania wykonawczego uzyskuje na skutek orzeczenia Sądu zarządzenie kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary pozbawienia wolności.

W takich przypadkach oprócz wniesienia zażalenia należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności oraz wniosek o odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności (informacje jak napisać prawidłowo takie wnioski można uzyskać podczas porady prawnej w Kancelarii), aby Sąd wstrzymał się z wystawianiem wezwania do stawienia się do zakładu karnego. Co jeśli to nie przyniesie zamierzonego skutku?

Równolegle można złożyć wniosek o wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – co ważne taki wniosek wolny jest od opłat sądowych.

Wniosek należy wnieść do Sądu Penitencjarnego w okręgu, którego przebywa skazany. Co istotne orzeczona kara pozbawienia wolności albo zastępcza kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 1 roku i 6 miesięcy (nastąpiła zmiana prawa, bo wcześniej kara nie mogła przekraczać 1 roku pozbawienia wolności).

Gdzie należy złożyć wniosek i jakie kryteria trzeba spełniać?

Wniosek powinien zawierać między innymi:

  • Wskazanie danych skazanego (dokładny adres, nr telefony, adres e-mail jeżeli posiada)
  • Wskazanie miejsca pobytu skazanego (może być to mieszkanie stanowiące własność skazanego, ale niekoniecznie, ważne żeby skazany posiadał tytuł prawny np. umowa najmu, użyczenia do zajmowanego lokalu)
  • Zgodę pozostałych domowników na odbywanie przez skazanego dozoru elektronicznego w zajmowanym lokalu (na piśmie)
  • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie skazanego (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia)
  • Określenie w jakim miejscu oraz w jakich dniach oraz godzinach skazany wykonuje pracę
  • Dokumenty potwierdzające naprawienie szkody (w całości lub części, jeżeli taki obowiązek został orzeczony w pierwotnym wyroku sądu.

Sąd Penitencjarny zanim udzieli zgodę lub orzeknie o odmowie udzielenia zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego poza zakładem karnym, już po złożeniu wniosku przeprowadza wywiad (za pośrednictwem kuratora) a także co bardzo istotne bada (za pośrednictwem podmiotu dozorujących) czy lokal wskazany przez skazanego odpowiada warunkom technicznym, aby była możliwość zainstalowania w nim odpowiednich urządzeń pozwalających na kontrolę miejsca przebywania skazanego.

Nie we wszystkich przypadkach Sąd wyraża zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, na orzeczenie Sądu w tym zakresie wpływ ma wiele czynników (między innymi postawa oraz uprzednia karalność skazanego) bardzo istotne jest prawidłowe sporządzenie wniosku oraz złożenie do Sądu kompletu załączników.

Warto jednak pamiętać, że na Postanowienie Sądu nie uwzględniające wniosek przysługuje zażalenie do Sądu wyższej instancji.


Artykuł zamieszczony na stronie internetowej nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną jego zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny, nie może być uznany za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny tel. 505 312 505 w celu umówienia spotkania lub ustalenia szczegółów dotyczących uzyskania porady telefonicznej.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje. W razie zamiaru praktycznego zastosowania informacji zawartych w artykule prosimy skontaktować się z Kancelarią celem potwierdzenia aktualności zamieszczonych informacji oraz prawidłowego ich zrozumienia.